Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nabór na założenie firmy

RPO 8.3

 

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od dnia 17 lipca do 11 sierpnia 2017 r. roku prowadzi nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” na założenie i prowadzenie własnej firmy.

Celem projektu jest pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego i miasta Grudziądz.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (również emerytów i rencistów), powyżej 29 roku życia (rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. łącznie z dniem 30-tych urodzin), którzy ponadto należą do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia  (od dnia 50-tych urodzin)
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie).

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe.

Dotacje na założenie firmy! - dodatkowy nabór

RPO 8.3

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 6.07.2017

Formularz rekrutacyjny 6.07.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 6.07.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 6.07.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 6.07.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 6.07.2017

UWAGA!!! - Zmiany

RPO 8.3

 

 

 

Zarząd TRGP dokonał zmian w regulaminie naboru do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy"

Czytaj więcej: UWAGA!!! - Zmiany

Akceptacja dokumentów „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

RPO 8.3Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza aktualnie obowiązujące dokumenty do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” po naniesieniu uwag i akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na złożone już formularze rekrutacyjne oraz nie wpłyną na nierówne traktowanie uczestników projektu.

Formularz rekrutacyjny 7.06.2017

Karta oceny doradcy zawodowego 7.06.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 7.06.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 7.06.2017

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 7.06.2017

UWAGA - zmiana do regulaminu!

RPO 8.3

Uwaga !!!

Zarząd TRGP dokonał zmian w regulaminie naboru do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy"

Dokonano następujących zmian:

str . 5  - § 5 – Zasady rekrutacji ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. a) Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie.

b) Obydwa egzemplarze formularza rekrutacyjnego powinny być podpisane i parafowane na każdej stronie.

c) Kserokopie załączonych dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem z podaniem daty.

Str. 6 - § 5 – Zasady rekrutacji ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z następującym schematem.

– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej. Ocena przeprowadzana jest przez dwóch ekspertów przedsiębiorczości/biznesu wchodzących w skład Komisji rekrutacyjnej.

– II etap: weryfikacja predyspozycji (np. odpowiedzialność, sumienność, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, umiejętność planowania i analitycznego myślenia) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Termin rozmowy kandydata z doradcą zawodowym zostanie wyznaczony drogą e-mailową lub telefoniczną.

Po rozmowie z doradcą osobom, które otrzymały minimum punktowe po min. 60% punktów w obu etapach oceny (na I i II etapie) przyznane zostaną punkty priorytetowe za przynależność do jednej lub więcej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach za każdą kategorię po 8 pkt. (max. 40 pkt).

Po II etapie oceny i przyznaniu punktów priorytetowych zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Do projektu zakwalifikujemy 52 osoby z najwyższą punktacją.

str. 7 - przypis 11 otrzymuje brzmienie:

Z wyłączeniem uchybień wskazanych w § 5, w ust. 13.

Regulamin rekrutacji uczestnikw do projektu_po zmianach.doc 26.05.2017

W regulanimie wszelkie zmiany oznaczone zostały czerwonym kolorem

Dodatkowe informacje