Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotacje na założenie firmy! - dodatkowy nabór

RPO 8.3

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 6.07.2017

Formularz rekrutacyjny 6.07.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 6.07.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 6.07.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 6.07.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 6.07.2017

Akceptacja dokumentów „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

RPO 8.3Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza aktualnie obowiązujące dokumenty do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” po naniesieniu uwag i akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na złożone już formularze rekrutacyjne oraz nie wpłyną na nierówne traktowanie uczestników projektu.

Formularz rekrutacyjny 7.06.2017

Karta oceny doradcy zawodowego 7.06.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 7.06.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 7.06.2017

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 7.06.2017

UWAGA - zmiana do regulaminu!

RPO 8.3

Uwaga !!!

Zarząd TRGP dokonał zmian w regulaminie naboru do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy"

Dokonano następujących zmian:

str . 5  - § 5 – Zasady rekrutacji ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. a) Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie.

b) Obydwa egzemplarze formularza rekrutacyjnego powinny być podpisane i parafowane na każdej stronie.

c) Kserokopie załączonych dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem z podaniem daty.

Str. 6 - § 5 – Zasady rekrutacji ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z następującym schematem.

– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej. Ocena przeprowadzana jest przez dwóch ekspertów przedsiębiorczości/biznesu wchodzących w skład Komisji rekrutacyjnej.

– II etap: weryfikacja predyspozycji (np. odpowiedzialność, sumienność, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, umiejętność planowania i analitycznego myślenia) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Termin rozmowy kandydata z doradcą zawodowym zostanie wyznaczony drogą e-mailową lub telefoniczną.

Po rozmowie z doradcą osobom, które otrzymały minimum punktowe po min. 60% punktów w obu etapach oceny (na I i II etapie) przyznane zostaną punkty priorytetowe za przynależność do jednej lub więcej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach za każdą kategorię po 8 pkt. (max. 40 pkt).

Po II etapie oceny i przyznaniu punktów priorytetowych zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Do projektu zakwalifikujemy 52 osoby z najwyższą punktacją.

str. 7 - przypis 11 otrzymuje brzmienie:

Z wyłączeniem uchybień wskazanych w § 5, w ust. 13.

Regulamin rekrutacji uczestnikw do projektu_po zmianach.doc 26.05.2017

W regulanimie wszelkie zmiany oznaczone zostały czerwonym kolorem

UWAGA!!! - Zmiany

RPO 8.3

 

 

 

Zarząd TRGP dokonał zmian w regulaminie naboru do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy"

Czytaj więcej: UWAGA!!! - Zmiany

Informacja

RPO 8.3

   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że w związku z realizacją projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” nie otrzymaliśmy jeszcze akceptacji zamieszczonych dokumentów na naszej stronie. Ostatecznie zaakceptowane dokumenty powinny znaleść się na naszej stronie do 26 maja 2017 r.

 

Dodatkowe informacje