Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

E-aktywni mieszkańcy woj. śląskiego i opolskiego

nagwek popc

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

Projekt partnerski Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator i Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

CELE PROJEKTU:
Podniesienie w okresie do 30 listopada 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 800 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw śląskiego i opolskiego.

KIEDY I JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O GRANT?
Nabór wniosków potrwa od 01 października do 21 października 2018 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.
Gminy mogą planować realizację projektu od 1 grudnia 2018 r. do 30 września 2019r.

JAKA MOŻE BYĆ WYSOKOŚĆ GRANTU DLA GMINY?
Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:
Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł/osobę = Wysokość grantu

Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?
Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca we wniosku):
- wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
- wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
- wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
- wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
- wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu. Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora. Zakładana tematyka szkoleń:
1. Tworzę własną stronę internetową (blog)
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w sieciach społecznościowych

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O ŚRODKI W RAMACH PROJEKTU?
O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa śląskiego i opolskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

PLANOWANE EFEKTY:
Zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych na obszarze województwa śląskiego i opolskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  8 584 640,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 8 498 440 PLN

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o przyznanie grantu.
Po dniu wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu nastąpi zamknięcie naboru wniosków. Informacja o zamknięciu naboru wniosków na mikroprojekty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu po dniu w którym wpłynął 100-ny wniosek. Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków!

Gminy mogą planować realizację projektu od 1 grudnia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty projektowe, w tym Regulamin konkursu grantowego i generator wniosków będą wkrótce dostępne na stronie projektu www.e-aktywni.online
Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu www.e-aktywni.online

 

Dodatkowe informacje