Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Doradztwo

  • Drukuj

Z usług doradczych Punktu Konsultacyjnego (z dofinansowaniem 90%) mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi założą działalność gospodarczą.

Usługi doradcze mogą być świadczone w ramach pięciu modułów:

I - spełnianie wymogów formalno-prawnych dot. prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.),

II - marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketingu mix, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystywania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych),

III - organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dóbr personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na EPUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagających zarządzanie, systemy finansowo-księgowe),

IV - finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj. koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controlingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorówkapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank),

V - rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, form opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).

Każda usługa doradcza kończy się przygotowaniem konkretnego dokumentu zwanego produktem usługi doradczej. Przykładowymi produktami usługi doradczej są:

- wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
- wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp. (zgodnie z listą procedur określoną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach programu UEPA upraszczanie i elektronizacja procedur administracyjnych),
- przygotowane wzory umów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
- wypełnione formularze w bazie CEIDG,
-
potwierdzenie skorzystania z e-usług dostępnych na ePUAP, profilu zaufanego ePUAP,
- wypełnione wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,

-
wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych,
-
opracowany plan marketingowy lub plan promocji,
-
zalecenia z przeprowadzonego audytu marketingowego,
-
zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności gospodarczej,
- opracowana lista potencjalnych klientów,

-
lista najlepszych kanałów dystrybucji,
-
lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
-
opisy oferowanych produktów i usług,
-
zredagowane materiały promocyjne,
-
przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza rynkiem lokalnym,
- opracowana strategia rozwoju firmy,
- o
pis wirtualizacji organizacji pracy w firmie,
-
opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis stanowisk pracy,
-
opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
-
opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
-
opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych osobowych np. polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
-
przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
-
wypełnione wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności,
-
wypełniona dokumentacja związana z zawieszaniem/zamykaniem działalności gospodarczej,
-
opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania,
-
opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np. w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow,
-
raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne, z zastrzeżeniem pkt. 3.4 niniejszego Standardu) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania,
-
przygotowane wezwania do zapłaty wobec dłużników,
-
przygotowane pozwy do sądu w postępowaniu uproszczonym,
-
inne zidentyfikowane.

Usługi doradcze świadczone przez konsultantów – doradców prowadzone są zgodnie ze Standardem świadczenia usługi doradczej.

Standard świadczenia usługi doradczej

logafp